GOCA : Ambachtelijke opleidingen voor heroriëntatie

GOCA, het Gents OpleidingsCentrum voor Ambachten, organiseert ambachtelijke opleidingen om mensen gemakkelijker aan werk te helpen in de socio-culturele en economische sector.

De opleidingen bieden een antwoord op de grote vraag naar bekwame vaklui: steenkappers, houtbewerkers en siersmeden. Het historische patrimonium van onze steden en gemeenten biedt voor vele generaties werk. Maar de organisaties die zich daarvoor engageren vinden heel moeilijk medewerkers met het juiste profiel.
GOCA richt zich tot mensen die moeilijk de weg vinden naar de arbeidsmarkt, of die zich willen heroriënteren na een foute studiekeuze op jonge leeftijd. Dankzij de uitstekende samenwerking met de stad Gent, het OCMW, de VDAB en de Vlaamse Gemeenschap kunnen wij vandaag trots zijn op de kwaliteit van onze opleidingen.

GOCA werkt met een uiterst diverse doelgroep op het vlak van gender, leeftijd, afkomst en andere aspecten van diversiteit. Dit ervaren wij niet als een nadeel, maar als een pluspunt.
Naast hun opleiding, verwerven de deelnemers ook andere troeven om na hun GOCA-traject vlot werk en aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt. Namelijk: geloof in zichzelf, een juiste attitude en een veilige werkethiek. GOCA boogt op een lange ervaring en timmert continu aan de verdere perfectionering van de educatieve programma’s. Daarbij steunt GOCA op het engagement van ervaren instructeurs. Gepassioneerde mensen die de deelnemers niet alleen begeleiden in hun leertraject, maar ook emotionele ondersteuning bieden met het oog op een duurzame (her)integratie in de maatschappij.

Competenties en attitudes

GOCA boetseert de inhoud van de opleidingen alsmaar meer naar de noden van de arbeidsmarkt. Daarbij besteden wij – individueel en in groep – veel aandacht aan technische vaardigheden, zoals technisch tekenen, materiaalkennis en werken met (hand)toestellen. Maar ook aan attitude- en intermenselijke componenten, zoals orde, netheid en respect. Want wie respect geeft, krijgt respect terug.

Het laatste jaar was er één van verandering. Wij stelden de component veiligheid en attitude op punt. Zodat het voor onze cursisten een natuurlijke reflex is om een veiligheidsbril en gehoorkappen te dragen.
Wij leren de cursisten uit de drie ateliers ook samenwerken in een groter productieproces. Zo integreren we ongedwongen . De cursisten raken vertrouwd met begrippen als productiefiches en de idee van prestatiedruk – maar dat allemaal in de beschermende GOCA-omgeving. Gradueel leren wij hen ook te werken op een normaal tot hoog ritme.

Werkgevers waarderen enorm de aangeleerde competenties en attitudes van onze cursisten. En dat verhoogt hun jobkansen! Het aanleren van een ambacht is dus niet alleen een doel, maar ook een middel.
Instroom en doorstroom

Potentiële GOCA-cursisten bereiken ons via verschillende instroomkanalen. De grootste groep komt via de VDAB, die vaak langdurige werklozen naar de opleiding stuurt. Het tweede instroomkanaal is het OTC (artikel 60 - OCMW), dat kansarme, langdurige werklozen laat opklimmen uit de armoede via een educatief traject. Het derde kanaal is het justitiehuis. Want ook ex-gevangenen moeten weer aansluiting vinden met de maatschappij. De laatste groep bestaat uit brugjongeren, die een moeilijke jeugd achter de rug hebben. Per atelier integreren wij altijd één tot twee jongeren uit deze uiterst kwetsbare groep. Door hun jonge leeftijd en vaak problematische houding, hebben zij extra aandacht nodig.


Voeling met de arbeidsmarkt

GOCA zou geen dochteronderneming van de Cocom Group zijn, zonder nauwe samenwerkingen met werkgevers. Wij leiden onze cursisten op met het oog op langetermijnkansen op de arbeidsmarkt.  Via de Cocom Group houden wij permanent een vinger aan de pols van de bedrijven. Zo weten wij wat de belangrijke competenties zijn voor toekomstige medewerkers.  GOCA leidt dus niet zomaar steenkappers, smeden en schrijnwerkers op. Wij scholen kathedralenbouwers. Mensen met beroepsfierheid!


Waardering en erkenning

Die fierheid is voelbaar bij GOCA, en dat waarderen de bedrijven die ons bezoeken. Wij ontvingen die appreciatie zelfs zwart op wit:

  • Eind 2012 diende de Belgische directie van Redevco Real Estate spontaan onze kandidatuur in bij de Redevco Foundation in Zwitserland. Die bestudeerde het dossier en honoreerde GOCA met steun.
  • Op 20 december werd GOCA de Laureaat van de Fortis Foundation. Dankzij onze inzet op handvaardigheid, gekoppeld aan attitude en interpersoonlijke vaardigheden. 

Deze erkenningen vervullen ons met diepe trots

p1010357-3-3.JPG

Met het project ‘Aanwerven zonder hinderpalen’, begeleidt Cocom mensen met
een atypisch en zwak curriculum in hun (her)integratie in de maatschappij, en – indien mogelijk – op de arbeidsmarkt. In dit kader en op vraag van de stad Gent, nam Cocom GOCA over – het ‘Gents Opleidingscentrum voor Ambachten’.

GOCA is een opleidingscampus voor mensen uit diverse kansengroepen met ‘een gat’ in hun curriculum. Ze krijgen de kans om een marktrelevant ambacht te leren. Tijdens een opleiding van vele maanden maken de deelnemers zich het ambacht van restaurateur in marmer, steen, hout, brons of smeedwerk eigen. Een gespecialiseerd team van ervaren opleiders en begeleiders staat hen daarin bij.

De meerwaarde van de GOCA-aanpak? De kandidaten leren niet alleen een ambacht aan. De typische GOCA-methodiek heeft ook een psychisch helend en mentaal versterkend effect. Want tijdens hun opleiding leren de kandidaten het belang van stiptheid, correctheid, respect, normen en regels, enzovoort. Mensen met een GOCA-certificaat zijn dus niet alleen inzetbaar op de arbeidsmarkt, maar ook positief weerbaar.

Kent u in uw familie- of vriendenkring iemand die beantwoordt aan het GOCA-profiel? Aarzel dan niet. Het kan de start zijn van een nieuw, menswaardig leven. Iedereen is welkom, en wordt discreet opgenomen in de GOCA-familie.